Om

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene.

1 Korinterbrev 15:3–4, B11BM

Hei, og velkommen til Golgata.no. Jeg er forfatteren av denne bloggen, Tom-Roger Mittag. Denne bloggen er dedikert til Herren, Jesus Kristus, og Hans praktfulle verk på korset på Golgata, hvor Han oppnådde det ingen falne menneske noensinne kunne. Jeg har, for å parafrasere Paulus, «bestemt meg for å ikke vite noe annet på denne bloggen bortsett fra Jesus Kristus og Ham korsfestet» (1 Kor. 2:2). Dette budskapet er Guds kraft til frelse (Rom. 1:16). Og for et herlig budskap det er, det herligste i hele skapelsen. Det betyr alt.

Gud elsker rettferdighet. Han sitter på sin trone av fullkommen rettferdighet i himmelen, hvorfra Han vil dømme verden med rettferdighet (Sal. 9:7–8; 33:5). I motsetning til falne menn som sitter og dømmer på jorden, kan ikke Gud bli lurt, overtalt, eller bestukket. Han avskyr urett og dommerne som lar de skyldige gå fri: «Å frikjenne en skyldig eller å dømme en som har rett — Herren avskyr begge deler» (Ord. 17:15).

Ingen forbryter kan benådes i Hans evige rettssal bare fordi de var med på mange gode dugnader. Gud dømmer dem for deres overtredelser; Han gjennomfører ikke en evaluering av arbeidsytelse. Dette er en god ting, for det betyr at ingen ondskap vil noen gang gå ustraffet.

Dessverre har alle syndet ved å bryte Guds perfekte lov og kommet til kort for Guds ære (Rom. 3:23). Det er ingen som er rettskaffen, nei, ikke en (Rom. 3:10). Alle er skyldige. Lik kriminelle som ble ført til rettssalen, ble vi syndere ført til død og dom, hver dag, hvert sekund av livene våre et skritt nærmere den uunngåelige datoen da vi måtte stå foran Gud i Hans evige rettssal, dømt til å tilbringe evigheten i fengsel når dommerens hammer går ned, tapt for alltid i den uendelige avgrunnen, helvete.

Men lærer ikke Bibelen om tilgivelse for synd? Det gjør den, og det er Bibelens store paradoks. Herren, Jahve, oppsummerte det best da Han talte til Moses i Andre Mosebok 34:6–7: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff.» Disse uttalelsene høres uforenelig ut, ikke sant? Hvordan kan Gud være en Gud som tilgir synd, skyld, og lovbrudd, samtidig som Han er en Gud som ikke lar den skyldige slippe straff?

Det gir mening når du innser hva som faktisk skjedde ved korset. Korset er i sentrumet av universet, krysset hvor Guds rettferdighet møtte Guds kjærlighet som manifesterer Hans majestetiske natur og herlighet til hele skapelsen. For å redde menn fra konsekvensene av sine egne handlinger, tilbød Gud å betale prisen. På grunn av Hans rike nåde og Hans dype kjærlighet, sendte Gud sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, for å betale straffen og dø på vegne av skyldige syndere, den uskyldige for de skyldige, den rettferdige for de urettferdige, Guds plettfrie sønn for de falne barna til Adam. Det er en utveksling som er så dyp og kjærlig at intet menneske vil noen gang vil kunne forstå dypet av Hans underfulle nåde, selv om de hadde en evighet å gjøre det på — noe de vil få en mulighet til, takket være Sønnen, som villig offeret seg selv for dem (Joh. 10:18; 13:34). Gjennom korset viste Gud hvordan Han kunne være både «den rettferdig og den som rettferdiggjør» (Rom. 3:25–26).

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Johannes 3:16–17, B11BM

Men for en avskyelig byrde Han bar. Jesus Kristus, Guds Hellige Sønn, tok på seg folkets vanhellige synd. I det øyeblikket på korset, da Han bar alle våre grusomme synder, holdt Han fast på den mest groteske, mørke synden-massen som noen gang har eksistert på Guds grønne jord. Så Han måtte straffes. Faderen vendte sitt ansikt bort og utløste sin hellige vrede på Sønnen. Den rettferdige vreden som vi hadde hopet opp for oss selv (Rom. 2:5), som vi ville ha måttet lide i helvete, led Jesus for oss på korset (Rom. 5:9; Kol. 2:14). Mørket dekket landet, og Jesus ropte: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt. 27:46).

Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

2 Korinterbrev 5:21, B11BM

Som et lam som blir ført til slakting og en sau som tier når den skal klippes, åpnet Jesus ikke munnen, men Han bar korset til Golgata mens romerske soldater slo Ham, og jødene hånet Ham. Der ble Han korsfestet, såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. I timevis hang Guds lam på korset mens Han bar våre sykdommer og smerter. Tilskuerne trodde at Han hadde blitt slått av Gud. Og det hadde Han, men ikke for sin Egen synd, men vår. Det var Herrens vilje å knuse Ham. Jesus offeret seg Selv som et skyldoffer og gjennom sin sjels nød led Han for Sitt folk. Han ble straffet, slik at vi kunne gå fri (Er. 53). Til slutt sa Han: «Det er ferdig», bøyde hodet og helte ut sin sjel til døden (Joh. 19:30; Jes. 53:12). Han døde på korset.

Da blev Jesus begravet, og på den tredje dag oppsto Han igjen. Han hadde betalt hele boten, og reddet oss «fra Guds vrede» (Rom. 5:9). «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom. 8:1). Gud gir oss evig liv som gave, ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn av Jesu verk. Han gjorde alt for oss. Alt vi trenger å gjøre er å omvende oss fra våre synder og vende oss til Ham. Han gjorde det ingen av oss kunne. Fra unnfangelse til død levde Han det perfekte livet ved å adlyde hver eneste en av Faderens bud, perfekt, lydig til hver eneste bokstav og prikk av loven, trofast hver dag fra daggry til skumring, selv om natten, enhver tanke og drøm som en behagelig vellukt til Gud: Det er den perfekte Frelseren.

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

Efeserne 2:4–9, B11BM

Så stor er Gud og Lammets kjærlighet. De er kjærlighet (1 Joh. 4:7–8). Faderen elsket verden, så Han sendte sin Sønn for å redde den (John 3:16). Faderen tvang ikke Sønnen til å ofre seg selv. Nei. Sønnen ville det på grunn av Hans store kjærlighet (Joh 10:18; 15:12–13; 1 Joh. 3:16). Sønnen la frivillig ned livet sitt for å kjøpe og frigjøre folket fra deres gjeld. Kom og bli fri fra gjelden din. Kom til den evige Guds Sønn som offeret livet Sitt for deg, og Han vil gi deg hvile (Matt. 11:28).

Hvorfor jeg skriver

Mine ord kan aldri å lovprise min Herre og Frelser Jesu Kristi strålende lys og Hans majestetiske evangelium slik som Han fortjener. Men jeg gjør beste på denne bloggen. Det er det minste jeg kan gjøre for en slik mektig frelser som har ført meg ut av det elendige, mørke livet jeg levde i før.

Fordi jeg ønsker at min praktfulle frelser skal bli hedret, og fordi jeg vil dele «fast føde og ikke melk» (Hebr. 5:12; 1. Kor. 3: 2) med mine brødre og søstre i Kristus, skriver jeg bibel-andakter og artikler som dekker et bredt spekter av kristne emner, inkludert bibelsk historie, teologi og apologetikk, alt i et andakts-format som denne artikkelen, alt sentrert rundt Kristus. Jeg prøver å gjøre evangeliet «først og fremst» (1 Kor. 15:3).

Hvorfor så mye fokus på evangeliet? Jeg lengter etter vekkelse som vil ære min Frelser og redde mine naboer, og det er bare en måte å oppnå det på. Kanskje du har lagt merke til underteksten til bloggen: «Ordet om Korsets er Guds Kraft.» Det kommer fra to vers i Bibelen:

For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

1 Korinterbrev 1:17–18, B11BM

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.

Romerne 1:16, B11BM

Vers som dette gjør det klart at løftene om vekkelse er knyttet til evangeliet om min Herre Jesus Kristus. Han sa til og med i en av Hans lignelser: «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde» (Luk. 16:31). Intet mirakel, uansett hvor glimrende det måtte være — og de er alle glimrende — kan gjenopplive sjelen. Ingen filosofi, ingen følelsesmessige vitnesbyrd, ingen spesialeffekter, ingenting unntatt Gud og Hans Hellige Ord kan skape nytt liv inni syndere som er «døde i misgjerninger og synder» (Ef. 2:1). Folk kan se stadige mirakler, og fortsatt ha hjerter av stein som israelittene gjorde da de vandret gjennom villmarken i 40 år med tegn og under på alle kanter, omgitt av mana fra himmelen (Hebr. 3:15–19). Fysiske mirakler kan ikke omvende sjelen; et åndelig mirakel må til. Og det åndelige mirakelet er så mektig at Paulus sammenligner det med universets skapelse (2 Kor. 4:6).

Det er ekstraordinær kraft i Ordet. Da djevelen kom for å friste Jesus i villmarken, forvridde han Skriften i et forsøk på å lure Ham, men Jesus var forberedt og brukte Skriften til å forsvare seg Selv (Matt. 4:1–11). I Apostlenes Gjerninger, da Apostlene forkynte om den oppstandne Herren, siterte de ofte Det gamle testamente. De trodde på Ordets autoritet og kraft. Det var deres åndelige sverd som de brukte i sine kamper mot ondskapens åndelige krefter (Ef. 6:12), et levende og aktivt sverd, «skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer» (Hebr. 4:12). Og de har gitt dette sverdet videre til oss. De skrev bøkene i Det nye testamente for at vi skulle tro på Jesus Kristus, få evig liv, og være sikre på sannheten (1 Joh. 5:13; Joh. 20:30–31; Luk. 1:3–4). Hele Bibelen ble skrevet for menigheten (Rom. 15:4; 1 Pet. 1:10–12). Vi må bruke den. Vi kan ikke leve på brød alene, men på hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt. 4:4).

Ingenting bortsett fra Hans Hellige Ord kan gjenopprette denne smuldrende verden og gjenopplive dens borgere. Jeg vil at folk skal trives, elske, og vokse. Jeg vil at Gud skal bli æret. Så jeg skriver. Takk for at du leste.

Flere Vers om Ordet/Evangeliet

For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.

1 Korinterbrev 1:21–24, B11BM

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Romerne 10:13–17, B11BM

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

2 Timoteus 3:16–17, B11BM

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Jesaja 55:10–11, B11BM

Og det er enda flere. Jeg anbefaler å utforske dette vidunderlig emnet i dybden.

Bibel Opphavsrett Notis

Med mindre annet er angitt, er alle skriftsitatene på norsk hentet fra Bibel 2011 Bokmål (B11BM). Bibel 2011 © Bibelselskapet. https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur

Takk, og Gud Velsigne Deg

Hvis du ønsker å støtte meg og Golgata.no, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email